تازه چه خبر !
" ايستگاه خوب "

 

   در مسير زندگي نشستن در يك قطار خوب چندان مهم نيست ،

 بلكه مهم اين است كه در ايستگاه خوبي پياده شويم /.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥ - ghafal

" ايستگاه خوب "

   در مسير زندگي نشستن در يك قطار خوب چندان مهم نيست ،

 بلكه مهم اين است كه در ايستگاه خوبي پياده شويم /.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥ - ghafal